Projekty zrealizowane

Projekty zrealizowane

Lata realizacji:

2023 r.

Collegium Witelona – Uczelnia dostępna

III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju
3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych
Termin realizacji: 01.01.2020 r. do 30.09.2023 r.

Wartość projektu: 3 927 339,96 zł,
w tym ze środków europejskich 3 309 962,12 zł;
z budżetu państwa 497 096,84 zł;
wkład własny 120 281,00 zł.

Projekt realizowany w partnerstwie z Fundacją Instytut Rozwoju Regionalnego z Krakowa

Cel główny projektu Collegium Witelona - Uczelnia Państwowa:
Dostosowanie budynków i przepisów obowiązujących na uczelni do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz podniesienie świadomości i kompetencji kadr w PWSZ im. Witelona w Legnicy co przyczyni się do poprawy dostępności kształcenia na poziomie wyższym dla osób z niepełnosprawnościami. Projekt przewiduje realizację działań mających na celu zapewnienie przez uczelnię dostępności komunikacyjnej, architektonicznej, administrowanych stron internetowych, narzędzi informatycznych, procedur kształcenia w kształceniu na poziomie wyższym, wprowadzenie do programów kształcenia modyfikacji.

Zadanie 1 - Opracowanie struktur organizacyjnych oraz procedur działania - w ramach zadania podjęte zostaną działania mające na celu zmianę istniejących struktur i procesów działania oraz w rezultacie przeprowadzonej diagnozy opracowanie nowych skutecznych rozwiązań administracyjno-prawnych.

Zadanie 2 - Dostępność architektoniczna, komunikacyjna i informacyjna - w ramach dostępności architektonicznej zostanie opracowany model dostępności wraz z planem naprawczym dostępności architektonicznej budynków PWSZ, uczelnia zakupi m.in. 5 wind, krzesło schodowe (1 szt) a także fotele ewakuacyjne (5 szt) - do wykorzystania w kampusie uczelni. W ramach dostępności komunikacyjnej i informacyjnej zostanie stworzony model dostępności wraz z planem naprawczym stron serwisu www.

Zadanie 3 - Wsparcie procesu rekrutacji i edukacji - W ramach zadania podjęte zostaną przedsięwzięcia usprawniające dotychczasowe działania w zakresie wsparcia edukacyjnego i procesu rekrutacji. Dostosowane zostaną materiały dydaktyczne do potrzeb OzN. Przewiduje się również zakup sprzętu i urządzeń specjalistycznych wspomagających proces dydaktyczny w tym m.in. wyposażenie obiektów/sal uczelni w sprzęt wspomagający słyszenie - system bezprzewodowej transmisji dźwięku z pętlą indukcyjną z transmisją wi-fi, system medialny wspomagający widzenie.

Zadanie 4 - Szkolenia dla kadry - szkolenia dla kadry uczelni: podstawowe oraz specjalistyczne, podnoszące wiedzę i świadomość na temat niepełnosprawności.

Rekrutacja do projektu z uwagi na specyfikę będzie skierowana bezpośrednio do kadry zarządzającej, dydaktycznej i administracyjnej PWSZ. Rekrutacja prowadzona będzie z uwzględnieniem zasad równości płci i nie będzie ograniczała dostępu obydwu płci czy OzN (osób z niepełnosprawnościami).

Dydaktyczna Inicjatywa Doskonałości edycja 2023

W 2023 roku po raz kolejny Ministerstwo Edukacji i Nauki realizuje przedsięwzięcie „Dydaktyczna Inicjatywa Doskonałości”, której celem jest wsparcie publicznych uczelni zawodowych w doskonaleniu jakości kształcenia. Collegium Witelona Uczelnia Państwowa już piąty raz znalazła się w gronie 15 publicznych uczelni zawodowych, które mogą pochwalić się bardzo wysokimi kryteriami związanymi z oceną jakości kształcenia wydaną przez Polską Komisję Akredytacyjną oraz najlepszymi losami zawodowymi swoich absolwentów.

W ramach programu przyznawana jest premia finansowa w wysokości 1 miliona złotych w formie zwiększenia subwencji podstawowej na podniesienie jakości kształcenia. Środki z programu pozwalają uczelniom zawodowym na dostosowanie programu studiów do potrzeb regionalnych rynków pracy. Działania w ramach DID skierowane są do wykładowców i studentów na wszystkich prowadzonych kierunkach studiów w Collegium Witelona Uczelnia Państwowa.

Zwiększona subwencja w tej edycji programu zostanie wykorzystana na:

Doposażenie mobilnego laboratorium elektromobilności na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Technicznych
Doposażenie specjalistycznych pracowni praktycznej nauki zawodu i laboratoriów na Wydziale Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej
Opracowanie i uruchomienie pracowni Biofeedback i Neurofedback na Wydziale Nauk Społecznych i Humanistycznych
Upowszechnienie dostępu kształcenia praktycznego poprzez zapewnienie kadry dydaktycznej na nowo otwieranych kierunkach psychologia i prawo w Filii we Wrocławiu
Doposażenie sal wykładowych i ćwiczeniowych oraz stanowisk komputerowych do praktycznej nauki zawodu, wymiana komputerów i urządzeń multimedialnych
Rozwój kadry dydaktycznej
Doposażenie Biblioteki uczelnianej poprzez zakup dostępu do e-booków, zakup księgozbioru z zakresu psychologii o nauk prawnych
Doposażenie sal do realizacji zajęć kształtujących sprawność fizyczną

Zintegrowany Program Rozwoju - etap I

Program  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju

3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych

Termin realizacji: 01.10.2018 r. do 30.06.2023 r. 


Wartość projektu: 5 092 794,50 zł, 

w tym ze środków europejskich 4 292 207,20 zł;

z budżetu państwa 643 412,80 zł; 

wkład własny 157 174,50 zł. 

Cel główny projektu PWSZ im. Witelona w Legnicy:
Poprawa jakości funkcjonowania i zarządzania Collegium Witelona - Uczelnia Państwowa w Legnicy poprzez realizację trzech zintegrowanych modułów wsparcia w l. 2018 - 2022:

moduł programów kształcenia - dostosowanie i realizacja programów kształcenia do potrzeb gospodarczo -społecznych i wyposażanie studentów w umiejętności praktyczne;

moduł podnoszenia kompetencji - certyfikowane kursy/ szkolenia/ warsztaty dla studentów 4 ostatnich semestrów,warsztaty z pracodawcami, zajęcia projektowe;

moduł zarządzania w instytucjach szkolnictwa wyższego - realizacja programu wsparcia informatycznego,realizacja programu szkoleń dla kadry kierowniczej i administracyjnej Uczelni.

Rekrutacja grup:
- Kolejne edycje rekrutacji do projektu odbywają się na początku roku akademickiego 2019/2020, 2020/2021,2021/2022.
- Dopuszcza się prowadzenie dodatkowego naboru kandydatów aż do wyczerpania limitu miejsc.

Opracowanie i wdrożenie Programu Rozwojowego PWSZ im. Witelona w Legnicy dla kierunku Pielęgniarstwo na studiach I stopnia wraz z Programem Rozwojowym Absolwenta

Nr umowy:
POWR 05.05.00-00-0008/18

Okres realizacji:
01 października 2018 r. do 30 września 2023 r.

Wartość projektu:
1 972 714,68 zł

Koordynator projektu:
dr n. med. Małgorzata Bujnowska

Biuro Projektu:
bud. A pok. 136, ul. Sejmowa 5a, 59-220 Legnica
Osoba do kontaktu: mgr inż. Anna Czyszczoń  - tel. 76 723 22 26

Streszczenie projektu:

Celem projektu jest wzrost zainteresowania studiami na kierunku Pielęgniarstwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy co przełoży się na zwiększenie liczby absolwentów wraz z dostosowaniem kompetencji i umiejętności pielęgniarek do potrzeb epidemiologicznych i demograficznych naszego kraju. Powyższe zakładane cele osiągnięte zostaną poprzez opracowanie i wdrożenie dokumentu pn.: Program Rozwojowy PWSZ im. Witelona w Legnicy dla kierunku Pielęgniarstwo na studiach I stopnia wraz z Programem Rozwojowym Absolwenta.


Projekt zakłada realizację dwóch programów:
,,Opracowanie i wdrożenie programu Rozwojowego PWSZ im. Witelona w Legnicy dla kierunku Pielęgniarstwo na studiach I stopnia wraz z programem Rozwojowym Absolwenta” ma następujące cele szczegółowe:

1.    Opracowanie i wdrożenie Programu Rozwojowego Uczelni poprzez:

wdrożenie uczelnianego programu stypendialnego mającego charakter motywacyjny - stypendium w wysokości 800 PLN brutto, przez okres 20 miesięcy dla uczestników projektu, którzy po ukończeniu pierwszego roku studiów, otrzymali najlepsze wyniki  w nauce. Pomocą stypendialną będą objęci studenci, którzy ukończyli I rok studiów – maksymalnie 32 studentów
dostosowanie jakości, warunków i zasad odbywania obowiązkowych praktyk zawodowych do wymogów Europejskiej Ramy Jakości Praktyk i Staży,
finansowanie zajęć dodatkowych wykraczających poza standardowy program kształcenia, które przewidują także rozwój umiejętności studentów w zakresie właściwej komunikacji z pacjentem
organizację wizyty studyjnej w krajowym podmiocie leczniczym
Wsparciem będą objęci studenci, którzy ukończyli I rok studiów – maksymalnie 32 studentów.

   2. Opracowanie i wdrożenie Programu Rozwojowego Absolwenta poprzez:

zobowiązanie studentów otrzymujących stypendium motywacyjne do przystąpienia do programu rozwoju absolwenta
realizację cyklu medycznych szkoleń zawodowych dla absolwenta pielęgniarstwa w zakresie potrzeb epidemiologiczno-demograficznych wraz z materiałami dydaktycznymi (książki związane tematycznie z treścią szkolenia),
wypłatę stypendium szkoleniowego na czas trwania cyklu szkoleń zawodowych w wartości 1000 PLN brutto, wypłacane co miesiąc przez okres 24 miesięcy pod warunkiem, że absolwent pielęgniarstwa zatrudniony jest na cały etat w podmiocie leczniczym na terenie Polski,
wsparcie finansowe przez okres 6 miesięcy wypłacane opiekunowi (tutorowi) absolwenta w podmiocie leczniczym, w którym absolwent podejmuje zatrudnienie
Wsparciem będą objęci absolwenci, którzy ukończyli studia – maksymalnie 32 absolwentów.
Zrealizowanie założonych celów powinno wpłynąć na:

przeciwdziałanie luce pokoleniowej w zawodzie pielęgniarskim m.in. poprzez objęcie kierunku Pielęgniarstwo Programem Rozwojowym Uczelni ukierunkowanym na podniesienie liczby studentów i absolwentów na wyżej wymienionym kierunku,
zwiększenie liczby absolwentów,
inwestowanie w kształcenie i szkolenie absolwentów,
poprawę jakości kształcenia, która przełoży się na zwiększeniem zainteresowania studiami,
uatrakcyjnienie oferty kształcenia poprzez pomoc w znalezieniu zatrudnienia dla absolwentów, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w nauce,
wsparcie finansowe podczas edukacji i w momencie rozpoczęcia kariery zawodowej,
uatrakcyjnienie studiów na kierunku Pielęgniarstwo.

Zintegrowany Program Rozwoju Uczelni – etap II


Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
Oś priorytetowa: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju
Działanie: 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych
Okres realizacji projektu: od: 2019-07-01 do: 2023-09-30

Wartość projektu: 6 228 097,85 zł
w tym:
- ze środków europejskich 5 249 040,87 zł
- z budżetu państwa 792 214,04 zł
- wkład własny 186 842,94 zł

Cel główny projektu to wzrost jakości kształcenia oraz udoskonalenie zarządzania Uczelnią poprzez realizację trzech zintegrowanych modułów wsparcia:

1) moduł programów kształcenia - dostosowanie i realizacja programów kształcenia do potrzeb społeczno-gospodarczych, ukierunkowanych na wyposażanie studentów w umiejętności praktyczne,
2) moduł podnoszenia kompetencji - podnoszenie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, w obszarach kluczowych dla gospodarki i rozwoju kraju,
3) moduł zarządzania w instytucjach szkolnictwa wyższego - zaplanowanie działań zapewniających wzrost kompetencji zarządczych kadry kierowniczej, administracyjnej oraz dydaktycznej poprzez udział w szkoleniach, kursach oraz studiach podyplomowych, wsparcie informatycznych narzędzi zarządzania PWSZ, tworzenie otwartych zasobów edukacyjnych, zarządzanie informacją w celu doskonalenia jakości kształcenia.

 

Kadra dla BPO program rozwoju kompetencji i staże zawodowe dla studentów PWSZ im. Witelona w Legnicy 


III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju
3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym
Okres realizacji projektu: od 01-05-2020 r. do: 31-07-2023 r. 
Wartość projektu: 966 343,75 zł 
w tym wkład własny: 29 268,00 zł
 
Celem głównym projektu jest wsparcie rozwoju kadr dla sektora usług dla biznesu poprzez stworzenie wysokiej jakości programów stażowych i programów kształcenia dla 62 studentów studiów stacjonarnych pierwszego stopnia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowe im. Witelona w Legnicy z Wydziału Nauk Technicznych i Ekonomicznych, z kierunków Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Logistyka i Transport, Finanse, Rachunkowość i Podatki.
Biuro projektu mieści się w Collegium Witelona Uczelni Państwowej w Legnicy, bud. C, pok. 216, ul. Sejmowa 5A, 59-220 Legnica, tel. 76 723 23 46

2022

Kompleksowa modernizacja budynków dydaktycznych A,C,E

Projekt realizowany w ramach:

Program operacyjny: Infrastruktura i Środowisko 2014- 2020

Priorytet: I Zmniejszenie emisyjności gospodarki

Działanie: 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach

Poddziałanie: 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej

Celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej, poprzez kompleksową modernizację energetyczną budynków PWSZ im. Witelona w Legnicy.
Projekt polega na głębokiej termomodernizacji trzech budynków obejmującej przede wszystkim modernizację dachów, systemów grzewczych, wstawienie nawiewników w oknach, instalacji oświetlenia a także wymianę okien połaciowych w budynkach A i C.
Efektem realizacji Projektu będzie zmniejszenie zużycia energii pierwotnej, a tym samym ograniczenie emisji szkodliwych substancji, w szczególności CO2.

Zakładany czas realizacji Projektu od 20.03.2019 r. do 31.12.2022 r.
Wartość projektu: 15 282 578,20 PLN
Wartość dofinansowania: 8 179 707,19 PLN
Biuro Projektu - budynek A pok. nr 360,
w godzinach od 8.00 -14.00., tel. 76 723 22 72

Doskonała Nauka- Wsparcie monografii naukowych

W roku 2022 Collegium Witelona Uczelnia Państwowa zrealizowała projekt Wydanie polsko - ukraińskiej publikacji "Drohobycz i ziemia drohobycka w latach 1914-1919. Studia z dziejów miasta i regionu" autorstwa dr Beaty Skwarek, dra Bohdana Lazoraka, mgr Tetiany Lazorak.

Głównym celem projektu było wydanie drugiej z serii trzech zaplanowanych monografii przybliżającej polskiej i ukraińskiej społeczności nieznane fakty i wydarzenia historyczne ziem wschodnich.

Termin realizacji projektu - 01.05.2022-31.12.2022 rok

Wartość projektu  - 41 200,00 zł

Środki otrzymane z Ministerstwa Edukacji i Nauki - 36 400,00 zł

Dydaktyczna Inicjatywa Doskonałości - rok 2022 - w ramach IV edycji przedsięwzięcia "Dydaktyczna Inicjatywa Doskonałości" wśród 15 uczelni zawodowych znalazło się Collegium Witelona Uczelnia Państwowa, które otrzymało wsparcie finansowe w wysokości 1 mln zł.
Celem w/w projektu jest wsparcie publicznych uczelni zawodowych w doskonaleniu jakości kształcenia na kierunkach studiów o profilu praktycznym.

Plan realizacji przedsięwzięcia:
1. Stworzenie warunków do praktycznego nabywania umiejętności w warunkach symulacji, praca ze studentami w warunkach odpornych na zakłócenia zewnętrzne, wyposażenie Laboratorium logistyki i transportu w Centrum Symulacji Kolejowej w profesjonalny symulator jazdy lokomotywą elektryczną typu VECTRON ze stanowiskiem instruktorskim (hardware + software) oraz Symulator Sterowania Ruchem Kolejowym.
2. Doposażenie i wzbogacenie stanowisk praktycznej nauki zawodu i laboratoriów kryminalistyki oraz pedagogiki.
3. Doposażenie i wzbogacenie stanowisk praktycznej nauki zawodu i laboratoriów Fizjoterapii, Pielęgniarstwa oraz Ratownictwa medycznego.
4. Doposażenie i wzbogacenie stanowisk komputerowych do praktycznej nauki zawodu, modernizacja systemu sterowania urządzeniami multimedialnymi.
5. Zakup gier menadżerskich oraz szkoleniowych do Akademickiego Centrum Kompetencji.
6. Rozwój kadry dydaktycznej.
7. Organizacja kursów i szkoleń specjalistycznych dla studentów.
8. Doposażenie Biblioteki uczelnianej poprzez zakup trzyletniego dostępu do e-booków oraz zakup księgozbioru z zakresu nauk prawnych do Filii we Wrocławiu.
9. Upowszechnienie dostępu do kształcenia praktycznego poprzez zapewnienie kadry dydaktycznej na nowo otwieranych kierunkach psychologia i prawo w Filii.
10. Promocja praktycznych kierunków kształcenia i komunikowanie o zaletach kształcenia praktycznego poprzez wykorzystanie.

2021

Kursy e-learningowe opracowane w ramach projektu „Chcesz wiedzieć więcej? weź kurs na MOOC! Kształcenie online szybką i skuteczną formą zdobywania dodatkowych kompetencji i umiejętności".
Ponad 150 studentów zakończyło specjalistyczne kursy e-learningowe przygotowane i udostępnione na platformie Navoica, które są realizowane w ramach projektu „Chcesz wiedzieć więcej? weź kurs na MOOC! Kształcenie online szybką i skuteczną formą zdobywania dodatkowych kompetencji i umiejętności" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Czas trwania projektu  - od 01.08.2019 r. do 31.07.2021 r. 
Wartość projektu: 222 330 zł

W okresie 01.10.2020 - 28.02.2021 uruchomiona była I edycja kursów e-learningowych. Aktualnie uruchomiona jest druga edycja kursów. Wszystkie kursy są udostępnione na platformie  https://navoica.pl/, wystarczy zarejestrować się na kurs i zdobyć nową wiedzę!

Uczestnik kursu będzie mógł nabyć wiedzę w domu, w dowolnym miejscu i oraz całkowicie bezpłatnie. Kształcenie online zapewni zdobycie wiedzy i praktyki w obszarach rokujących najszybsze zatrudnienie po zakończeniu studiów. Kurs przeznaczony jest dla wszystkich osób gotowych do podjęcia dodatkowego kształcenia w celu nabycia wyższych kompetencji informatycznych i analitycznych w zakresie zarówno projektowania, programowania aplikacji internetowych jak i przedsiębiorczości i procesów produkcji.

Tematyka opracowanych kursów e-learningowych:
- Architektura aplikacji internetowych opartych na framework Laravel - kurs pomoże stworzyć dobrze zaplanowaną architekturę we własnej aplikacji webowej, odpowie na pytania jak uniknąć puchnięcia kontrolerów, jak reagować na zmiany w bazie danych, jak uelastycznić aplikację w celu łatwego testowania i jak zaznajomić się z interfejsami
- Wirtualizacja i model chmury obliczeniowej w zastosowaniach praktycznych - kurs prowadzi do podniesienia kompetencji analitycznej i informatycznej w zakresie najnowszych trendów związanych z architekturą wykorzystywaną do projektowania i budowy współczesnych systemów
informatycznych.
- Lean production - celem kursu jest przedstawienie teoretyczne aspektów koncepcji lean production, a także praktycznego wykorzystania i zastosowania narzędzi, technik i metod stosowanych w ramach tej koncepcji.
- Środki trwałe w przedsiębiorstwie. Praktyczne ujęcie bilansowe i podatkowe - kurs prowadzi do podniesienia kompetencji analitycznych w tym umiejętność rozwiązywania problemów w zakresie przedsiębiorczości.

Dla kogo ?
Kurs przeznaczony jest dla wszystkich osób gotowych do podjęcia dodatkowego kształcenia w celu nabycia wyższych kompetencji informatycznych i analitycznych w zakresie zarówno projektowania, programowania i aplikacji internetowych jak i przedsiębiorczości i procesów produkcji.

Dydaktyczna Inicjatywa Doskonałości - edycja 2021

Minister Edukacji i Nauki, ogłosił wyniki III edycji przedsięwzięcia "Dydaktyczna Inicjatywa Doskonałości". W oparciu o wybrane wskaźniki systemu Ekonomicznych Losów Absolwentów (ELA), wśród 15 uczelni zawodowych znalazła się Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy, która otrzymała wsparcie finansowe w wysokości 1 mln.
Celem w/w projektu jest wsparcie publicznych uczelni zawodowych w doskonaleniu jakości kształcenia, szczególnie w zakresie rozwoju ich profilu praktycznego, uwzględniającego potrzeby otoczenia społeczno - gospodarczego regionalnych rynków pracy.
Umowa nr MEiN/2021/145/DIR/DID  z dnia 30.04.2021 r. Podstawa prawna - art. 400 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
Działania w ramach DID skierowane są do wykładowców i studentów na wszystkich prowadzonych kierunkach studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy.
Plan realizacji przedsięwzięcia
1.    Utworzenie pracowni kobotyki.
2.    Utworzenie pracowni testowania dronów.
3.    Doposażenie pracowni zarządzania zasobami ludzkimi.
4.    Rozwój kadry dydaktycznej.
5.    Doposażenie i wzbogacenie stanowisk praktycznej nauki zawodu i laboratoriów Kryminalistyka w wirtualnej rzeczywistości pracownia cyberbezpieczeństwa oraz sale pedagogiczne i językowe.
6.    Doposażenie pracowni:
-    ginekologicznej
- pracowni porodowej i neonatologicznej -pracowni biomechanicznej, fizykoterapii i masażu, - pracowni czynności ratowniczych ZRM.
7.    Wsparcie techniczne w zakresie zastosowania nowych technologii w kształceniu praktycznym.
8.    Doposażenie Biblioteki uczelnianej poprzez poszerzenie dostępu do e-źródeł - wiedzy zakup rocznego dostępu do e-booków.
9.    Utworzenie oraz doposażenie pracowni treningów motorycznych.
10.    Utworzenie i doposażenie studia filmowo- fotograficznego.

Program rozwojowy kierunku Pielęgniarstwo Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej PWSZ im. Witelona w Legnicy

Projekt złożony w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach V Osi Priorytetowej: Wsparcie dla obszaru zdrowia 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych.

Czas realizacji Projektu od 2018-03-01 do 2021-02-28.
Wartość Projektu: 2 310 690,03 zł

Celem głównym projektu jest poprawa jakości kształcenia na kierunku Pielęgniarstwo oraz zwiększenie konkurencyjności w zakresie kształcenia kadr medycznych Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy poprzez wdrożenie Programu Rozwojowego kształcenia praktycznego metodą symulacji medycznej oraz utworzenie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej na kierunku Pielęgniarstwo w latach 2018-2021. Projekt będzie realizowany w formie partnerstwa PWSZ w Legnicy z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym w Legnicy. Ww. partnerstwo ma na celu wzmocnienie współpracy pomiędzy PWSZ w Legnicy a podmiotem leczniczym jako potencjalnym pracodawcą absolwentek i absolwentów kierunku objętego wsparciem.

Kadra jako kluczowy element rozwoju branży motoryzacyjnej - projekt złożony w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach III Osi Priorytetowej: Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju.

Czas trwania projektu: od 2018-02-01 do 2021-07-31.
Wartość Projektu: 411 390,36 zł.

Celem projektu jest wsparcie rozwoju kadr dla przemysłu motoryzacyjnego poprzez stworzenie wysokiej jakości programów stażowych i programów kształcenia dla 30 studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy (PWSZ) z Wydziału Nauk Technicznych i Ekonomicznych (WT), z kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji, studia stacjonarne pierwszego stopnia w okresie od 01.02.2018 r. do 31.01.2021 r. Opracowanie projektu w zakresie przygotowania i realizacji wysokiej jakości programów stażowych oraz programu rozwoju kompetencji studentów oczekiwanych od kandydatów do pracy odbyło się we współpracy z trzema firmami z branży motoryzacyjnej, działającymi na terenie Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - (LSSE) - VOSS Automotive Polska Sp. zo.o., Haerter Sp. zo.o. sp.k. Technika wytłaczania i Wezi-tec Sp.zo.o.

Trzecia Misja Uczelni - szansą dla rozwoju pasji, zainteresowań i edukacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - projekt realizowany na podstawie dofinansowania pozyskanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu był rozwój kompetencji pozwalających na aktywizację społeczną i zawodową, poszerzanie wiedzy ogólnej i specjalistycznej oraz rozwój zainteresowań, pobudzenie aktywności edukacyjnej i kulturalnej i zapobieganie społecznemu wykluczeniu 50 osób w wieku 50+, 30 osób w wieku 10-25 lat ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, ze spectrum autyzmu i Zespołem Aspergera oraz 15 opiekunów młodzieży z terenu województwa dolnośląskiego poprzez udział w kursach edukacyjnych opracowanych w ramach trzeciej misji uczelni przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. Witelona w Legnicy (PWSZ) we współpracy z Oddziałem Miejskim Towarzystwa Przyjaciół Dzieci (TPD).

Czas trwania projektu - od 01 lutego 2019r. do 31 stycznia 2021r.  
Wartość projektu: 349 235,00 zł.
W ramach projektu zrealizowano następujące zadania:
1. Moduł dla młodzieży - obejmujący Trening integracji społecznej oraz zajęcia terenowe i warsztaty z arteterapii w tym m.in. biblioterapia, choreoterapia, muzykoterapia, sztuki plastyczne, teatroterapia, zabawoterapia.
2. Moduł dla seniorów - obejmujący warsztaty z zakresu bezpieczeństwo w sieci, warsztaty z arteterapii w tym m.in. biblioterapia, choreoterapia, muzykoterapia, sztuki plastyczne, teatroterapia. warsztaty z kompetencji miękkich.
3. Moduł dla opiekunów - szkolenia dla opiekunów zajęć terenowych.

2020

Dydaktyczna Inicjatywa Doskonałości edycja 2020.

Celem w/w projektu jest wsparcie publicznych uczelni zawodowych w doskonaleniu jakości kształcenia, szczególnie w zakresie rozwoju ich profilu praktycznego, uwzględniającego potrzeby otoczenia społeczno - gospodarczego regionalnych rynków pracy.

Działania w ramach DID skierowane były do wykładowców i studentów na wszystkich prowadzonych kierunkach studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy. Zrealizowane przedsięwzięcia to m.in.
1. Dostosowanie i aktualizacja zasobów informacyjno - bibliotecznych w zakresie zapewnienia źródeł informacji do kształcenia praktycznego, oraz poszerzenie e-zbiorów - zakup rocznego dostępu do e-booków.
2. Rozwój kadry dydaktycznej.
3. Organizacja kursów i szkoleń specjalistycznych dla studentów.
4. Doposażenie w media niezbędne do organizacji kursów i szkoleń specjalistycznych dla studentów.
5. Doposażenie i wzbogacenie stanowisk praktycznej nauki zawodu i laboratoriów na kierunkach: pielęgniarstwo i fizjoterapia
6. Zakup środków eksploatacyjnych niezbędnych do praktycznej nauki zawodu kierunków medycznych.
7. Doposażenie i wzbogacenie studia filmowego PWSZ im. Witelona w Legnicy.
8. Rozwój kadry dydaktycznej Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych. Skierowane do nauczycieli mające na celu podniesienie jakości kształcenia e-learningowego prowadzenia zajęć dla studentów.
9. Doposażenie i wzbogacenie stanowisk praktycznej nauki zawodu i laboratoriów na Wydziale Nauk Technicznych, a także wzbogacenie kształcenia praktycznego studentów przy użyciu nowoczesnych technologii     w edukacji.
10. Doposażenie pracowni i sali dydaktycznych w nowoczesny sprzęt elektroniczny typu monitory interaktywne, systemy wideokonferencji, projektory. 

2019

„Innowacyjny Program Kształcenia dla branży motoryzacyjnej" - projekt realizowany na podstawie dofinansowania pozyskanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Czas trwania projektu - od 01 lipca 2018r. do 31 października 2019r.
Wartość projektu: 991 045,00 zł.
Wkład Funduszy Europejskich: 934 456,33 zł.
Celem projektu jest wypracowanie i przetestowanie modelowego kształcenia na 5. Poziomie Polskich Ram Kwalifikacji przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. Witelona w Legnicy na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, w ramach którego było prowadzone kształcenie na piątym poziomie, który w praktyce będzie weryfikowany w branży motoryzacyjnej.
Planowany efekt projektu zgodnie z założeniami to wypracowanie optymalnego Innowacyjnego Programu Kształcenia, po zrealizowaniu którego absolwenci, w krótkim czasie zostaną wyposażeni w wiedzę i umiejętności praktyczne niezbędne do podjęcia pracy w przemyśle motoryzacyjnym. Link do strony
http://www.motospec.pwsz.legnica.edu.pl

 

Projekt Myślę, więc jestem - program filozofowania dla młodzieży realizowany na podstawie dofinansowania pozyskanego ze środków Unii

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt został ogłoszony przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Czas trwania projektu - od 01 sierpnia 2017 r. do 31 lipca 2019 r. Wartość projektu: 89 187,50 zł.

Celem projektu jest wsparcie i rozwój kompetencji ogólnorozwojowych związanych z poprawnym argumentowaniem, krytycznym samodzielnym myśleniem, logiką oraz heurystyką 104 uczniów szkół ponadgimnazjalnych poprzez udział w zajęciach fakultatywnych z filozofii zorganizowanych w formie kursu edukacyjnego opracowanego w ramach trzeciej misji uczelni przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. Witelona w Legnicy. Efektem udziału uczniów w kursach edukacyjnych będzie pobudzenie u uczniów ciekawości poznawczej, poprawa umiejętności analizy i syntezy, zdolności do argumentowania i heurystyki.

"Nowe oblicza szkolnictwa zawodowego w powiecie jaworskim" - złożony w Partnerstwie z Powiatem Jaworskim w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego w ramach 10 osi priorytetowej - Edukacja, Działanie 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy. Poddziałanie 10.4.1. Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy - konkursy horyzontalne.
Czas realizacji Projektu od 01.09.2017 r. do 31.08.2019 r.
Wartość Projektu: 1 915 164,00 zł.
Cel projektu nakierowany jest na zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów kształcenia i szkolenia zawodowego, w szczególności poprzez poprawę efektywności kształcenia zawodowego. Projekt jako cel główny zakłada zwiększenie efektywności kształcenia zawodowego poprzez zastosowanie różnorodnych form wsparcia uczestników, w partnerstwie z PWSZ i przy współpracy z lokalnymi pracodawcami.

Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych - oferta złożona w ramach projektu pozakonkursowego pt.: „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych" ogłoszonego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Czas realizacji Projektu od dnia doręczenia uczelni pisma informującego o przyznaniu środków finansowych do 2018-06-30.

Wartość Projektu: 3 360 751,11 zł.
Celem projektu było przeprowadzenie praktyk zawodowych w uczelniach zawodowych na kierunkach studiów o profilu praktycznym. Postępowaniem zostały objęte publiczne uczelnie zawodowe oraz niepubliczne uczelnie zawodowe, kształcące co najmniej 100 studentów na studiach stacjonarnych, w których udział studentów stacjonarnych w ogólnej liczbie studentów wynosi co najmniej 40 %. Projekt zakładał udział maksymalnie 188 studentów, którzy w ramach działań uczelni wspartych z Europejskiego Funduszu Społecznego  uczestniczyli w programie rozszerzonych 6-miesięcznych praktyk zawodowych i podniosą swoje kompetencje. Rezultatem projektu będzie rozwój kompetencji studentów, zwiększenie elastyczności uczelni w zakresie tworzenia programów kształcenia oraz zacieśnienie współpracy między pracodawcami a uczelniami.
 

Przed 2019 r.

 
II edycja projektu „Akademia rozwoju kompetencji informatycznych i językowych 50+" - projekt realizowany w ramach dofinansowania pozyskanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Konkurs na realizację projektu został ogłoszony w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, stanowił Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Instytucją ogłaszająca konkurs był Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu. Czas realizacji projektu: od 1 kwietnia 2014 r. do 30 czerwca 2015 r. Wartość projektu to: 143 963,93 zł. Celem projektu było podwyższenie i rozwój kompetencji w zakresie umiejętności ICT oraz znajomości języków obcych 168 osób zamieszkałych na terenie Subregionu Legnickiego w wieku 50+ w wyniku uczestnictwa w bezpłatnym szkoleniu. W związku z tym w ramach projektu realizowane były certyfikowane szkolenia z języka angielskiego i niemieckiego oraz certyfikowane szkolenia ICT(ECDL Start i ECDL Core).

 „Akademia Odnawialne Źródła Energii" - projekt realizowany w ramach dofinansowania pozyskanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Konkurs na realizację projektu został ogłoszony w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, stanowił Priorytet II - Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawę stanu zdrowia osób pracujących. Instytucją ogłaszająca konkurs była Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Czas realizacji projektu od 1 lutego 2014 r. do 30 czerwca 2015 r. Wartość projektu to: 385 305,96 zł. Celem projektu był wzrost aktywności proekologicznej 70 MSP z terenu całej Polski i ich 160 pracowników w zakresie wykorzystania, zastosowania i wdrażania technologii przyjaznych środowisku i odnawialnych źródeł energii, poprzez realizację kompleksowego wsparcia w tym zakresie.
Więcej o projekcie: http://akademiaoze.pwsz.legnica.edu.pl

"Bliżej realiów rynkowych- wzmocnienie więzi studentów z pracodawcami"- projekt realizowany w ramach dofinansowania pozyskanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Konkurs na realizację projektu został ogłoszony w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Priorytetu IV- Szkolnictwo wyższe i nauka. Instytucja ogłaszająca konkurs było Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Czas realizacji projektu to 17 maj 2010 r. do 30 wrzesień 2014 r. Wartość projektu to: 4 866 890,26 zł. Celem projektu było przekazanie i wzbogacanie wiedzy w zakresie realizowanych kierunków i specjalności, kształcenie zawodowe, akademickie i ustawiczne wysoko kwalifikowanych, przedsiębiorczych kadr zdolnych sprostać wyzwaniom gospodarczym i społecznym zarówno w skali regionu jak i kraju. W związku z powyższym projekt zakładał realizację wsparcia przede wszystkim dla studentów i absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy w postaci: kursów wyrównawczych z matematyki i fizyki, zajęć fakultatywnych, 3-miesięcznych staży absolwenckich. W ramach projektu wspierani byli studenci niepełnosprawni poprzez zakup specjalistycznego sprzętu oraz organizację spotkań integracyjnych. Projekt zakładał również wsparcie Biura Karier działającego przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy. W ramach projektu corocznie odbywała się konferencja z cyklu "Realia rynku pracy", na którą zaproszeni byli przedsiębiorcy z Legnicy, Dolnego Śląska, a nawet z terenu całego kraju. Ponadto, w ramach ww. konferencji organizowane były Targi Pracy, które rok rocznie cieszą się coraz większa popularnością. Projekt był realizowany w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Legnicy oraz Państwową Wyższą Szkoła Zawodową w Głogowie.

"Ucz się praktycznie! Od refleksji w działaniu ku profesjonalizmowi" - projekt realizowany w ramach dofinansowania pozyskanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Konkurs na realizację projektu został ogłoszony w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Priorytetu III - Wysoka jakość systemu oświaty. Instytucją ogłaszająca konkurs był Ośrodek Rozwoju Edukacji. Czas realizacji projektu to 1 maj 2012 r. do 30 czerwiec 2014 r. Wartość projektu to: 512 329,60 zł. Celem projektu był wzrost jakości kształcenia przyszłych nauczycieli poprzez przygotowanie i wdrożenie przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. Witelona w Legnicy Modelowego Programu Praktyk Pedagogicznych w wybranych 11 placówkach oświatowych dla którym organem prowadzącym jest Gmina Legnica.

W związku z powyższym projekt zakładał opracowanie Modelowego Programu Praktyk Pedagogicznych oraz wdrożenie go na dwóch specjalnościach nauczycielskich prowadzonych przez PWSZ im. Witelona w Legnicy, tj.: zintegrowana edukacja wczesnoszkolna z językiem angielskim oraz edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne. Na podstawie opracowanego Modelowego Programu Praktyk Pedagogicznych 40 studentów mogło realizować innowacyjne praktyki pedagogiczne w wybranych 7 szkołach podstawowych oraz w 4 miejskich przedszkolach z terenu miasta Legnicy. Projekt realizowany był w partnerstwie z Gminą Legnica.
 
"Efektywne zarządzanie podmiotami leczniczymi"- projekt realizowany w ramach dofinansowania pozyskanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Konkurs na realizację projektu został ogłoszony w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Priorytetu II- Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących. Instytucją ogłaszającą konkurs było Ministerstwo Zdrowia. Czas realizacji projektu to: 1 sierpnia 2012 r.- 31 lipca 2014 r. Wartość projektu: 328 344,95zł. Celem projektu było wsparcie i rozwój zawodowy w zakresie zarządzania podmiotami leczniczymi wśród 54 przedstawicieli kadry zarządzającej podmiotów leczniczych z terenu całej Polski. W związku z tym w ramach projektu organizowane były bezpłatne studia podyplomowe pn. Zarządzanie podmiotami leczniczymi.

"Akademia rozwoju kompetencji informatycznych i językowych 50+" - projekt realizowany w ramach dofinansowania pozyskanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Konkurs na realizację projektu został ogłoszony w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Priorytetu IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Instytucja ogłaszająca konkurs był Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu. czas realizacji projektu to: 1 grudzień 2012 r. do 30 września 2014 r. Wartość projektu to: 388 213,96 zł. Celem projektu było podwyższenie i rozwój kompetencji w zakresie umiejętności ICT oraz znajomości języków obcych 120 osób zamieszkałych na terenie Subregionu Legnickiego w wieku 50+ w wyniku uczestnictwa w bezpłatnym szkoleniu. W związku z tym w ramach projektu realizowane były certyfikowane szkolenia z języka angielskiego i niemieckiego oraz certyfikowane szkolenia ICT(ECDL Start i ECDL Core).
 

Wiedza - najlepszą inwestycją

Numer i nazwa Priorytetu: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Numer i nazwa Działania: 9.3 Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego w formach szkolnych
Numer i nazwa Poddziałania:
Numer konkursu: UDA-POKL.09.03.00-02-014/09-00
Planowany okres realizacji projektu: Od 01.12.2009 r. do 30.11.2010 r.
Celem projektu jest zwiększenie uczestnictwa osób w wieku 25-64 lat (oraz osób nieuczących się w wieku 18-24 lat) w kształceniu ustawicznym w formach szkolnych w oparciu o wysokiej jakości usługi doradcze.
Doradztwo, będące kluczowym elementem projektu, obejmować będzie wybór ścieżki kształcenia formalnego w kontekście aktualnych potrzeb regionalnego i lokalnego rynku pracy, jak również przyczyni się do zwiększenia świadomości roli kształcenia ustawicznego w podnoszeniu konkurencyjności pracowników. Cele szczegółowe projektu obejmują:
• świadczenie usług doradczych w zakresie wyboru ścieżki kształcenia formalnego lub uzupełniania wykształcenia i kwalifikacji zawodowych w oparciu o aktualną analizę potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy, obejmujące indywidualne konsultacje;
• opracowanie i wdrożenie indywidualnych planów działania, skierowanych na aktywizację edukacyjną w oparciu o predyspozycje zawodowe uczestników projektu ze szczególnym uwzględnieniem specyficznych potrzeb osób 45+;
• uświadomienie roli kształcenia ustawicznego jako elementu niezbędnego na rozwijającym się rynku pracy poprzez spotkania i konferencje, targi informacji edukacyjno-zawodowej i doradztwa;
• wskazanie wymiernych korzyści ze zdobywania, podwyższania, bądź uzupełniania kwalifikacji;
• monitorowanie potrzeb kadrowych rynku pracy w dobie kryzysu gospodarczego poprzez utworzenie bazy danych uczestników projektu i pracodawców z terenu Dolnego Śląska, która pozwoli na wykorzystanie efektów projektu w rozwoju przedsiębiorstw.
Projekt jest skierowany do osób w wieku 25-64 lat (oraz osób nieuczących się w wieku 18-24 lat) zgłaszających z własnej inicjatywy chęć kształcenia ustawicznego w formach szkolnych.
PWSZ i. Witelona w Legnicy Legnica była partnerem w projekcie.


Badanie mobilności edukacyjno - zawodowej osób niepełnosprawnych w województwie dolnośląskim
Nazwa Programu: Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006
Numer i nazwa Działania: 1.6 Integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych
Okres realizacji: 01.06.2006 - 30.04.2008 r.
Projekt badawczy „Badanie mobilności edukacyjno - zawodowej osób niepełnosprawnych w województwie dolnośląskim" skupiał się na wyodrębnieniu z całej populacji osób niepełnosprawnych osób o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności i szczegółowym oglądzie ich sytuacji na regionalnym rynku pracy.

Projekt składał się z dwóch etapów merytorycznych: diagnostycznego i analitycznego:
• diagnozy potrzeb edukacyjnych i zawodowych osób niepełnosprawnych,
• diagnozy zapotrzebowanie na pracę,
• diagnozy instrumentów wsparcia,
• analizy będącej wynikiem syntezy trendów ujawnionych w części pierwszej.
Projekt obejmował badania i ekspertyzy w obszarze rehabilitacji zawodowej i zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Projekt spełniał kryteria i zrealizował cele przypisane projektom typu 20 Badania i ekspertyzy(...).

Część badawcza obejmowała badania terenowe oraz analizę dokumentów. Wyniki badań zawarte zostały w 3 raportach cząstkowych i 1 końcowym, które to dostarczyły wiedzy m.in. na temat:
• informacji niezbędnych do budowy i modyfikowania oferty edukacyjnej w zakresie szkolnictwa zawodowego,
• przesłanek niezbędnych do powiązania oferty kształcenia zawodowego z potrzebami pracodawców.

Partnerstwo na rzecz innowacji - wsparciem dla tworzenia Akademickiego Inkubatora Technologicznego
Nazwa Programu: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006
Numer i nazwa Działania: 2.6. Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy
01.06.2006 - 15.07.2008 r.
Celem projektu było podniesienie potencjału społecznego subregionu legnickiego w sferze innowacji poprzez organizowanie partnerstwa na rzecz innowacji w sektorze MSP w szczególności w zakresie ochrony środowiska i gospodarki odpadami. Projekt został tak skonstruowany, aby na przykładzie obowiązków i możliwości wynikających z potrzeby i uwarunkowań prawnych w zakresie szeroko pojętej ochrony środowiska zbudować partnerstwo na rzecz innowacji pomiędzy MSP, jednostkami samorządu terytorialnego oraz społecznością lokalną. W zamyśle autorów projekt odnosił się do jednego z celów strategicznych Dolnośląskiej Strategii Innowacji jakim było krzewinie postaw innowacyjnych oraz wspieranie regionalnych klastrów przedsiębiorczości, w tym przypadku Akademickiego Inkubatora Technologicznego tworzonego przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy. Istotą projektu było poznanie barier społecznych, kulturowych, organizacyjnych i finansowych ograniczających innowacyjność w subregionie legnickim oraz takie działania o charakterze interdyscyplinarnym, których efektem będzie wzrost potencjału regionu. Dotychczasowe doświadczenia autorów projektu wynikające ze współpracy z MSP, gminami i społecznością lokalna wskazywały, iż w dziedzinie ochrony środowiska a szczególnie gospodarki odpadami istnieje wiele barier pomiędzy tymi grupami. Ich usunięcie powinno doprowadzić do współpracy, której efektem będą innowacyjne postawy i przedsięwzięcia np. dotyczące odzysku i recyklingu odpadów. Doświadczenia niemieckie czy duńskie jednoznacznie wskazują, iż taka współpraca jest możliwa i że przynosi wymierne efekty gospodarcze, społeczne oraz pozytywnie wpływa na obniżenie presji na środowisko.

Krok do sukcesu - zwiększenie potencjału dydaktycznego Uczelni
Numer i nazwa Priorytetu: IV. Szkolnictwo wyższe i nauka
Numer i nazwa Działania: 4.1 Wzmocnienie i rozwój potencjału uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy
Numer i nazwa Poddziałania: 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni
Numer konkursu: /POKL/4.1.1/2008
Celem głównym projektu jest „zapewnienie kształcenia na poziomie europejskim przy uwzględnieniu potrzeb społeczności lokalnej".

Został osiągnięty poprzez:
• wsparcie działalności Akademickiego Biura Karier (warsztaty indywidualne, grupowe, przygotowanie praktyk i staży studenckich)
• pomoc udzielana studentom (programy wyrównawcze, program niepełnosprawność)
• integracja środowiska lokalnego, pozaakademickiego (współpraca z pracodawcami, przygotowanie wspólnych materiałów informacyjno-naukowych, przygotowanie oferty kształcenia ustawicznego dla pracodawców)
• stworzenie nowej jakości kształcenia (e-learning, blended learning, nowoczesne techniki prowadzenia dydaktyki)
• podniesienie jakości nauczania poprzez wsparcie kadry dydaktycznej (organizacja staży, wjazdów studyjnych do krajowych i zagranicznych ośrodków akademickich i naukowych)
• ugruntowanie współpracy pomiędzy różnymi ośrodkami akademickimi.
PWSZ im. Witelona w Legnicy była partnerem w projekcie.