Opracowanie i wdrożenie Programu Rozwojowego PWSZ im. Witelona w Legnicy dla kierunku Pielęgniarstwo na studiach I stopnia wraz z Programem Rozwojowym Absolwenta

logo funduszy

Nr umowy:
POWR 05.05.00-00-0008/18

Okres realizacji:
01 października 2018 r. do 30 września 2023 r.

Wartość projektu:
1 972 714,68 zł

Koordynator projektu:
dr n. med. Małgorzata Bujnowska

Biuro Projektu:
bud. A pok. 136, ul. Sejmowa 5a, 59-220 Legnica
Osoba do kontaktu: mgr inż. Anna Czyszczoń  - tel. 76 723 22 26

Streszczenie projektu:

Celem projektu jest wzrost zainteresowania studiami na kierunku Pielęgniarstwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy co przełoży się na zwiększenie liczby absolwentów wraz z dostosowaniem kompetencji i umiejętności pielęgniarek do potrzeb epidemiologicznych i demograficznych naszego kraju. Powyższe zakładane cele osiągnięte zostaną poprzez opracowanie i wdrożenie dokumentu pn.: Program Rozwojowy PWSZ im. Witelona w Legnicy dla kierunku Pielęgniarstwo na studiach I stopnia wraz z Programem Rozwojowym Absolwenta.


Projekt zakłada realizację dwóch programów:
,,Opracowanie i wdrożenie programu Rozwojowego PWSZ im. Witelona w Legnicy dla kierunku Pielęgniarstwo na studiach I stopnia wraz z programem Rozwojowym Absolwenta” ma następujące cele szczegółowe:

1.    Opracowanie i wdrożenie Programu Rozwojowego Uczelni poprzez:

 • wdrożenie uczelnianego programu stypendialnego mającego charakter motywacyjny - stypendium w wysokości 800 PLN brutto, przez okres 20 miesięcy dla uczestników projektu, którzy po ukończeniu pierwszego roku studiów, otrzymali najlepsze wyniki  w nauce. Pomocą stypendialną będą objęci studenci, którzy ukończyli I rok studiów – maksymalnie 32 studentów
 • dostosowanie jakości, warunków i zasad odbywania obowiązkowych praktyk zawodowych do wymogów Europejskiej Ramy Jakości Praktyk i Staży,
 • finansowanie zajęć dodatkowych wykraczających poza standardowy program kształcenia, które przewidują także rozwój umiejętności studentów w zakresie właściwej komunikacji z pacjentem
 • organizację wizyty studyjnej w krajowym podmiocie leczniczym

Wsparciem będą objęci studenci, którzy ukończyli I rok studiów – maksymalnie 32 studentów.

   2. Opracowanie i wdrożenie Programu Rozwojowego Absolwenta poprzez:

 • zobowiązanie studentów otrzymujących stypendium motywacyjne do przystąpienia do programu rozwoju absolwenta
 • realizację cyklu medycznych szkoleń zawodowych dla absolwenta pielęgniarstwa w zakresie potrzeb epidemiologiczno-demograficznych wraz z materiałami dydaktycznymi (książki związane tematycznie z treścią szkolenia),
 • wypłatę stypendium szkoleniowego na czas trwania cyklu szkoleń zawodowych w wartości 1000 PLN brutto, wypłacane co miesiąc przez okres 24 miesięcy pod warunkiem, że absolwent pielęgniarstwa zatrudniony jest na cały etat w podmiocie leczniczym na terenie Polski,
 • wsparcie finansowe przez okres 6 miesięcy wypłacane opiekunowi (tutorowi) absolwenta w podmiocie leczniczym, w którym absolwent podejmuje zatrudnienie

Wsparciem będą objęci absolwenci, którzy ukończyli studia – maksymalnie 32 absolwentów.
Zrealizowanie założonych celów powinno wpłynąć na:

 • przeciwdziałanie luce pokoleniowej w zawodzie pielęgniarskim m.in. poprzez objęcie kierunku Pielęgniarstwo Programem Rozwojowym Uczelni ukierunkowanym na podniesienie liczby studentów i absolwentów na wyżej wymienionym kierunku,
 • zwiększenie liczby absolwentów,
 • inwestowanie w kształcenie i szkolenie absolwentów,
 • poprawę jakości kształcenia, która przełoży się na zwiększeniem zainteresowania studiami,
 • uatrakcyjnienie oferty kształcenia poprzez pomoc w znalezieniu zatrudnienia dla absolwentów, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w nauce,
 • wsparcie finansowe podczas edukacji i w momencie rozpoczęcia kariery zawodowej,
 • uatrakcyjnienie studiów na kierunku Pielęgniarstwo.
 1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa, wersja w word
 2. Dokumenty rekrutacyjne - załącznik do regulaminu,
  a) deklaracja prawo wykonywania zawodu zatrudnienie wersja w word
  b) formularz danych osobowych wersja w word
  c) formularz zgłoszeniowy wersja w word
  d) konto wersja word
  e) oświadczenie uczestnika projektu wersja word
 3. Uchwała nr VI/149 w sprawie zatwierdzenia "Programu Rozwojowego Uczelni Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy na kierunku pielęgniarstwo na studiach I stopnia wraz z planem rozwojowym absolwenta,
 4. Uchwała nr VI/196 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia "Programu Rozwojowego Uczelni Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy na kierunku pielęgniarstwo na studiach I stopnia wraz z planem rozwojowym absolwenta

Harmonogram realizacji wsparcia:

 • Harmonogram realizacji wsparcia - dla absolwentów kierunku Pielęgniarstwo,
 1. Kurs -"Proces pielęgnowania wg ICNP" 28.11.2018 r.  -ankieta
 2. Kurs - "Efektywna komunikacja" 25,28,29.03.2019 r. -ankieta
 3. Praktyki zawodowe semestr letni Lubin
 4. Praktyki zawodowe semestr letni Legnica
 5. Praktyki zawodowe semestr letni Świdnica
 6. Praktyki zawodowe semest letni Jelenia Góra
 7. Wizyta studyjna 04-06 11.2019 r. - harmonogram
 8. Finansowanie wynagrodzenie opiekunów absolwenta
 9. Potwierdzenie uzyskania przez UP prawa do wykonywania zawodu
 10. Realizacja działań związanych z realizacją Programu Rozwojowego Absolwenta
 11. Stypendia szkoleniowe na czas trwania cyklu szkoleń zawodowych
 12. Informacja o zebraniu
 13. Harmonogram wsparcia, grupa I
 14. Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa internistycznego dla pielęgniarek - edycja Legnica

 

Pliki do pobrania