Collegium Witelona – Uczelnia dostępna

Collegium Witelona – Uczelnia dostępna

Dokumenty do pobrania:

Collegium Witelona - Uczelnia dostępna   

III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju
3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych
Termin realizacji: 01.01.2020 r. do 30.09.2023 r.

Wartość projektu: 3 927 339,96 zł,
w tym ze środków europejskich 3 309 962,12 zł;
z budżetu państwa 497 096,84 zł;
wkład własny 120 281,00 zł.

Projekt realizowany w partnerstwie z Fundacją Instytut Rozwoju Regionalnego z Krakowa

Cel główny projektu Collegium Witelona - Uczelnia Państwowa:
Dostosowanie budynków i przepisów obowiązujących na uczelni do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz podniesienie świadomości i kompetencji kadr w PWSZ im. Witelona w Legnicy co przyczyni się do poprawy dostępności kształcenia na poziomie wyższym dla osób z niepełnosprawnościami. Projekt przewiduje realizację działań mających na celu zapewnienie przez uczelnię dostępności komunikacyjnej, architektonicznej, administrowanych stron internetowych, narzędzi informatycznych, procedur kształcenia w kształceniu na poziomie wyższym, wprowadzenie do programów kształcenia modyfikacji.

Zadanie 1 - Opracowanie struktur organizacyjnych oraz procedur działania - w ramach zadania podjęte zostaną działania mające na celu zmianę istniejących struktur i procesów działania oraz w rezultacie przeprowadzonej diagnozy opracowanie nowych skutecznych rozwiązań administracyjno-prawnych.

Zadanie 2 - Dostępność architektoniczna, komunikacyjna i informacyjna - w ramach dostępności architektonicznej zostanie opracowany model dostępności wraz z planem naprawczym dostępności architektonicznej budynków PWSZ, uczelnia zakupi m.in. 5 wind, krzesło schodowe (1 szt) a także fotele ewakuacyjne (5 szt) - do wykorzystania w kampusie uczelni. W ramach dostępności komunikacyjnej i informacyjnej zostanie stworzony model dostępności wraz z planem naprawczym stron serwisu www.

Zadanie 3 - Wsparcie procesu rekrutacji i edukacji - W ramach zadania podjęte zostaną przedsięwzięcia usprawniające dotychczasowe działania w zakresie wsparcia edukacyjnego i procesu rekrutacji. Dostosowane zostaną materiały dydaktyczne do potrzeb OzN. Przewiduje się również zakup sprzętu i urządzeń specjalistycznych wspomagających proces dydaktyczny w tym m.in. wyposażenie obiektów/sal uczelni w sprzęt wspomagający słyszenie - system bezprzewodowej transmisji dźwięku z pętlą indukcyjną z transmisją wi-fi, system medialny wspomagający widzenie.

Zadanie 4 - Szkolenia dla kadry - szkolenia dla kadry uczelni: podstawowe oraz specjalistyczne, podnoszące wiedzę i świadomość na temat niepełnosprawności.

Rekrutacja do projektu z uwagi na specyfikę będzie skierowana bezpośrednio do kadry zarządzającej, dydaktycznej i administracyjnej PWSZ. Rekrutacja prowadzona będzie z uwzględnieniem zasad równości płci i nie będzie ograniczała dostępu obydwu płci czy OzN (osób z niepełnosprawnościami).

Biuro Projektu mieści się w Collegium Witelona - Uczelnia Państwowa w Legnicy, budynek C, pokój 217 i 218.
Tel. 76 723 23 48, email: marta.zolnierewicz@collegiumwitelona.pl, anna.bernat@collegiumwitelona.pl, damian.pichowicz@collegiumwitelona.pl
Dokumenty rekrutacyjne są do pobrania w Biurze projektu, w budynku C pokój 217 i 218 w godzinach od 8:00 do 14:00, tel., 76 723 23 48, 76 723 23 56, 76 723 23 38